AKITADA FINALIST HONESUKI(KAKU)
   IZUMI MASATADA SHOUHAGANEE HONESUKI(KAKU)
   MANJI MASATADA BETSUUCHI HONESUKI(KAKU)