@
@
@
TOKUBETSU KITAE YANAGIBA SOUGIN KOKUTAN HAKKAKUE MEKUGITSUKI KOKUTANSAYATOKUBETU ATURAE YANAGIBA GINMAKI KOKUTAN HAKKAKUE MEKUGITSUKI KOKUTANSAYA


TOKUBETSU ATURAE TEBORI HIRYUU HONYAKI TYUUKABOUTYOU


HONYAKI HIIRE KYOUMEN SIAGE KOKUTAN HAKKAKUE


SIJOURYUU SIKIBOUTYOU/IKUMARYUU SIKIBOUTYOU


YANAGIBA^TAKOBIKI^FUGUBIKI^KAMAUSUBA^EDOUSUBA^AIDEBA^WAPETTY^WAGYUUTOU

YANAGIBA^TAKOBIKI^FUGUBIKI^KAMAUSUBA^EDOUSUBA^HONEGIRI^AIDEBA^WAPETTY^WAGYUUTOU ^SANTOKUYANAGIBA^16SOU YANAGIBA^TAKOBIKI^FUGUBIKI^KAMAUSUBA^EDOUSUBA^HONEKIRI
HONDEBA^AIDEBA^OROSHIDEBA^MIOROSHI^KODEBA^KIRITSUKE^EDOSAKI
KYOUSAKI


YANAGIBA^TAKOBIKI^FUGUBIKI^SHINNOMUNE(MAGUROGIRI)^KAMAUSUBA
EDOUSUBA^HONEKIRI^HONDEBA^AIDEBA^OROSIDEBA^MIOROSHI^KODEBA
AJISAKI^KIRITSUKE/
SUSHIGIRI^SOBAGIRI^UDONGIRI^KASHIGIRI
WAGYUUTOU^WAGYUUTOU(STAINLESS)^SANTOKU(HOME)^MUKIMONO
SAIKU^RYOUBAKAWAMUKI^KAWAMUKI^OOSAKASAKI^EDOSAKI^KYOUSAKI^NAGOYASAKI
^KYUUSYUUSAKI^WAPETTY
MAGUROGIRI^CHINESE NO.6^CHINESE NO.7YANAGIBA^FUGUBIKI^SHINNOMUNE(MAGUROGIRI)^KAMAUSUBA^AIDEBA^OROSHIDEBA
MIOROSHI^KIRITSUKE


GYUUTOU^PETTY KNIFE^SUJIBIKI^HONESUKI(KAKU)^GARASUKI^YOUDEBA
KATAHADEBA^SASHIMI^SANTOKU(HOME)
^PERLING
SALMONHA GYUUTOU^SALMONHA SUJIBIKIGYUUTOU^PETTY KNIFE^SUJIBIKI^YOUDEBA^KATAHADEBA^SANTOKU(HOME)


GYUUTOU^PETTY KNIFE^SUJIBIKI^HONESUKI(KAKU)^YOUDEBA^SANTOKU(HOME)


GYUUTOU^PETTY KNIFE^SUJIBIKI^HONESUKI(KAKU)^GARASUKI^YOUDEBA